Leje af traileR

SKAL DU FLYTTE?
– SÅ LÅN EN TRAILER GRATIS!

  • 1. dag kr. 0,-
  • Dag 2 kr. 350,-
  • Forsikring 49,- (Mobilepay til 64866 som betales ved bestlling)

DATA PÅ TRAILER

Egen vægt: 355 kg. | Højde: 152 cm | Nytte last 645 kg. | Længde 260 cm | Totalvægt 1000 kg. | Bredde 137 cm | Bremser Ja

Udlejningssted:

Materielgården’s dæk og trailerservice
Industrivej 41, 7080 Børkop

Udlevering- / afleveringstidsrum:

Udlevering og aflevering efter aftale

Generelle betingelser for leje af trailer

(1) Trailer konceptet giver mulighed for én dags gratis leje af en trailer. Ønsker du at leje en trailer i 2 eller flere dage, skal du efter dag ét, forlænge lejemålet ved betaling af kr. 350,- pr. efterfølgende dag. Du kan ikke oprette nye, gratis lejemål på hver én dag i forlængelse af det første, selv om du leverer traileren retur og ”starter forfra” med en ny kontrakt. Dette betragtes som misbrug af det gratis koncept, og PH2000 ApS kan derfor annullere din reservation. Konstateres der misbrug, har PH2000 ApS ret til at opkræve leje for den pågældende periode med kr. 350,- pr. dag og/eller afvise dig som lejer.

(2) En reservation er ikke en garanti for, at der er en trailer til rådighed. Er traileren ikke kommet retur fra tidligere udlejning – eller er den skadet – er PH2000 ApS ikke forpligtiget til at skaffe en trailer til lejer. PH2000 ApS kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, som en lejer måtte lide.

(3) Afhentes traileren ikke en time efter den reserverede tid, bliver reservationen annulleret. PH2000 ApS kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab, som en lejer måtte lide. Hvis lejer bliver forhindret i at afhente sin trailer, skal lejer senest 1 time før afhentningstidspunktet afmelde sin reservation. Sker dette ikke, forbeholder
PH2000 ApS sig at opkræve leje med kr. 350,- pr. dag.

(4) Der udlejes kun trailere til personer over 21 år med gyldigt kørekort, der giver lejer ret til at trække den lejede trailer.

(5) Den lejede trailer må kun kobles på lejers bil, der kun må føres af lejer. Traileren må kun køre i Danmark (ikke Færøerne og Grønland). Ved overtrædelse af denne bestemmelse forbeholder PH2000 ApS sig ret til at kræve erstatning for ethvert tab forbundet hermed.

(6) Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer eller dyr. Ej heller til haveaffald eller andre organiske materialer.

(7) Traileren skal altid tilbageleveres dagen efter, i rengjort stand, til PH2000 ApS’ plads senest kl. 10.00 og inden for udlejningsstedets åbningstid. Traileren er først afleveret, når lejer har modtaget en retur-underskrift på nærværende
kontrakt. Overskrides afleveringstidspunktet, skal lejer betale et gebyr på kr. 700,-.

(8) Traileren må ikke efterlades på PH2000 ApS’ plads udenfor butikkens åbningstid. Efterlades traileren på pladsen udenfor butikkens åbningstid, opkræves et gebyr på kr. 700,-, og det er på lejers fulde ansvar og risiko indtil udlejer har kvitteret for modtagelse.

(9) Lejes en trailer dagen før en lukkedag, forlænges lejen til først kommende åbningsdag og der kræves normal lejegebyr for de dage, der måtte ligge herimellem.

(10) Forlængelse af lejeaftalen kan kun ske ved indgåelse af skriftlig, underskrevet aftale med PH2000 ApS. Hvis lejer overskrider afleveringstidspunktet (kl. 10.00) og beholder traileren ud over lejeperioden, uden accept fra PH2000 ApS, kræves der et gebyr på kr. 700,- ud over denleje, der betales pr. dag på kr. 350,-. Beløbene kan fradrages det af lejer indbetalte depositum.

(11) Der betales ved afhentning af traileren et kontant depositum på kr. 700,-. Beløbet tilbagebetales ved aflevering af traileren i overensstemmelse med udlejningsbetingelserne.

(12) PH2000 ApS er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab hos lejer eller tredjemand i forbindelse med udlejningen.

(13) PH2000 ApS er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, som traileren måtte forvolde på lejers bil eller dennes el-system m.m.

(14) Traileren er forsikret hos PH2000 ApS. Forsikringen gælder dog ikke, hvis lejer på grund af forsætlig eller uagtsom handling forvolder skader på traileren, tilhørende udstyr eller hvis udstyr bortkommer. Ved udstyr forstås næsehjul, nøgle, lås, låsekasse og kabel. Beskadiger lejer traileren eller tilhørende udstyr ved et ulykkestilfælde, gælder en selvrisiko på kr. 6.000,- og PH2000 ApS har ret til at tilbageholde hele eller dele af lejers depositum (kr. 700,-). Såfremt skaden eller tabet udgør et større beløb end depositummet, skal lejer betale yderligere kr. 5.300,- svarende til den totale selvrisiko på kr. 6.000,-. Opgøres skaden eller tabet til et beløb, som er mindre end selvrisikoen, udbetales differencen til lejer, når en endelig opgørelse er udarbejdet af PH2000 ApS. Såfremt forsikringen træder i kraft, kan lejer ikke opkræves yderligere betaling ud over selvrisikoen. Bliver traileren stjålet, gælder en selvrisiko på kr. 6.000,- og PH2000 ApS har ret til at tilbageholde det beløb som lejer har stillet i depositum samt at opkræve yderligere kr. 5.300,- svarende til den totale selvrisiko på kr. 6.000,-. Skyldes tyveriet lejers forsætlige eller uagtsomme adfærd, kan PH2000 ApS dog rejse krav mod lejer for ethvert tab, forbundet med tyveriet.

(15) Ved afhentningen af traileren er det lejers pligt at kontrollere, at denne ikke er behæftet med fejl eller mangler, herunder at lygter, signal- og tegngivningsapparater fungerer i henhold til lovgivningens regler. Lejer har ret til at reklamere, hvis der er fejl eller mangler ved den udlejede trailer. Det skal i den forbindelse oplyses, at lejer skal reklamere hurtigst muligt inden ibrugtagning, hvis der er fejl/mangler ved traileren.

(16) Lejer har det fulde ansvar for, at der er tegnet en ansvarsforsikring for trækkrogen på det køretøj, som lejer anvender til transport af traileren. (En sådan forsikring er ikke automatisk omfattet af køretøjets lovpligtige ansvarsforsikring.)

(17) Der er som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på indgåelse af en lejeaftale med PH2000 ApS. Da lån/leje af en trailer er en tjenesteydelse, der finder sted på et bestemt tidspunkt (lejeperioden), bortfalder fortrydelsesretten ved lejeperiodens start.

(18) PH2000 ApS kan – såfremt traileren ikke afleveres i overensstemmelse med lejebetingelserne, herunder de generelle betingelser – til enhver tid sætte sig i besiddelse af traileren gennem en umiddelbar fogedforretning uden sikkerhedsstillelse og for lejers regning.